Niniejszym informujemy, iż zamieszczony regulamin ma jedynie charakter pomocniczy dla właścicieli sklepów internetowych, co nie zwalnia ich z obowiązku jego weryfikacji, dostosowania treści regulaminu do indywidualnych wymagań oraz jego aktualizacji, w tym pod kątem klauzul niedozwolonych w chwili pobrania regulaminu, a także potem, w procesie korzystania z regulaminu. Jednocześnie informujemy, iż rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK jest cały czas rozszerzany o kolejne przypadki zapisów uznane za klauzule niedozwolone i należy na bieżąco śledzić zmiany w rejestrze i weryfikować treści wykorzystywanego regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (obowiązująca od dnia 25 grudnia 2014 roku) nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet dużo więcej obowiązków informacyjnych. Sprzedawca może o niektórych kwestiach (np. obciążeniu kupującego dodatkowymi kosztami) zdecydować indywidualnie, dlatego też zalecamy zapoznanie się z treścią ustawy i dostosowanie treści regulaminu do wymagań i potrzeb sprzedającego.
Należy mieć także na uwadze, ze do zamówień złożonych do wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta należy stosować obecnie obowiązujące przepisy, w praktyce oznacza to dla sprzedających przez Internet konieczność posiadania dwóch regulaminów sklepu internetowego.

RABAT DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Regulamin sklepu internetowego: przygotowanie/ weryfikacja treści wraz z roczną aktualizacją, ZAMIAST 200 zł netto - 180 zł netto.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Beata Sałdan www.saldan.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przykładowy Regulamin oparty na przepisach ustawy o prawach konsumenta:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym działającym pod adresem: ……………. („Sklep internetowy”). Sklep internetowy prowadzony jest przez …………………., zgodnie z wpisem do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………..NIP: …………….., tel. ………… email: ……………….. ("Sprzedawca").

Zamawiającym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej ("Zamawiający").

Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep internetowy i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz nie uwzględniają kosztów dostarczenia produktów.

Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. ………….
b. …………..

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu internetowego.

Składając zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. ……………………
b. …………………..

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili ……………………………...

Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na …………………

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z …………… terminem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. …………………
b. …………………

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy ………… lub pisemnie na adres ………………….

IV.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są w terminie do ……………. dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki) od dnia złożenia zamówienia i/lub uiszczenia zapłaty za produkty.

Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem …………….

Zamówienia wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki wskazane w zakładce Cennik.

V.PŁATNOŚCI

W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: …………………………………

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z ewentualnymi kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: …………………………………….

Dla danego Zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia Zamówienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedawca informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5566 Kodeksu cywilnego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. …………………………………………

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego: kc i innych ustaw.
Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.


…………………, dnia ……..roku
miejscowość,