Informacja o przetwarzanych danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych art. 13. ust. 1 i ust. 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzeniem RODO”), poniżej przedstawiam niezbędne informacje dot. przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: "STAMAR" USZCZELNIENIA TECHNICZNE MARIA STAŃKO, ul. Z. Wojciechowskiego 31, 60-685 Poznań, NIP: 778-011-22-20, REGON 004827506 (dalej: „Administrator”).

 2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pisemnie na adres: „STAMAR” ul. Z. Wojciechowskiego 31, 60-685 Poznań, mailowo: info@stamarpoznan.pl lub telefonicznie: +48 793 700 687.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana przetwarzane są w następującym celu:

 1. dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów zawieraniu umowy sprzedaży – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,

 2. dane osobowe przekazywane mailowo, czy też telefonicznie - w celu skontaktowania się z klientem i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, przesłania bezpłatnej wyceny usługi, oferty sprzedaży - przez okres kontaktowania się z klientem, a także w celu archiwizacji korespondencji w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami, jednak Administrator nie jest w stanie podać dokładnego okresu jej przechowania.

 1. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacja korespondencji, czy też przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a) i lit. b) jest art. 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, tj. wykonanie umowy zawartej z klientem, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, kontaktu z klientem oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, w wyniku działań zainicjowanych przez klienta.

 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2. jest art. 6 ust. 1 lit. f) oraz lit. h) Rozporządzenia RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta, np. bez podania danych nie będzie możliwa wystawienie faktury, bez podania adresu email lub nr telefonu nie będzie możliwy kontakt z Panią/Panem.

 1. Komu są udostępnianie dane osobowe

   1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, którym Administrator może przekazywać dane są: firma księgowa (w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych), kancelaria prawna (w celu windykacji należności, czy pomocy prawnej przy roszczeniach wynikających z umowy zawartej z Panią/Panem), firma zapewniająca miejsce na skrzynkę poczty elektronicznej (w celu przechowywania danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej). Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

   2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Dane nie podlegają profilowaniu, ani automatycznemu przetwarzaniu.

 1. Pani/Pana uprawnienia dot. przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

 1. W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 2. Jak również ma Pani/Pan możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny z Administratorem.

 4. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. 1. – 3. powyżej przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Pani/Pana sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile sprzeciw jest dopuszczalny. Administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 5. Ma Pani/Pan również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisu prawa.

 6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień wskazanych w powyższych punktach zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszej części Pani/Pana uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą Pani/Panu przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Panią/Pana zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.